Charter in Danish

FUNDATS
for
L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling

Ved Testamente af 17. September 1921 med Codicil af 21. Oktober 1922 har Grosserer Lars Emil Bruun, der afgik ved Døden den 21. November 1923, bestemt, at hans efterladte Samling af danske, norske, slesvigholstenske og svenske Mønter og danske, norske, slesvigholstenske og svenske Medailler, derunder Personmedailler, samt hans efterladte Samling af numismatisk Litteratur skal holdes samlet og betegnes:

L. E. Bruuns Mønt- og Medaillesamling

For Samlingens Anvendelse og Bestyrelse gælder følgende Regler:

1.

Samlingen skal i 100 Aar efter Testators Død – altsaa til 21. November 2023 – tjene som Reserve for den kgl. Mønt- og Medaillesamling i København i den Forstand, at hvis denne skulde i det væsentlige ødelægges ved Brand eller bortkomme ved Tyveri eller anden saadan Begivenhed, skal Samlingen tilbydes Staten som Gave. Samlingens nedennævnte Bestyrelse afgør uden Recurs til Domstolene, hvornaar denne Betingelse er indtraadt.

2.

Hvis Samlingen ikke 100 Aar efter Testators Død har faaet den i § 1 forudsatte Anvendelse, skal den bortsælges ved offentlig Auktion, og Provenuet tilfalde de Personer, der er Testators Efterkommere i lige Linie.

Findes ingen saadan, skal Bestyrelsen overlevere Samlingen som Gave til den Institution, hvortil den med den Bestyrelsen givne Hjemmel (se § 4) maatte være udlaant, eller, hvis saadant Udlaan ikke har fundet Sted, til den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

I alle Tilfælde sker Overgivelsen med Forpligtelse til at holde Samlingen samlet og altid forsynet med et rigeligt Antal Kataloger, hvoraf Exemplarer skal ophænges til Publikums Afbenyttelse.

3.

Bestyrelsen skal give møntinteresserede Adgang til at bese Samlingen under betryggende Former.

4.

Samlingen kan som Helhed udlaanes, hvis der skønnes at være Sikkerhed for betryggende Opbevaring mod Ildebrand og Tyveri, og der skønnes at være et videnskabeligt Formaal, der begrunder Udlaanet – f. Eks., hvis der oprettes et Universitet i Jylland med et historisk Fakultet med tilhørende Samlinger.

5.

For at efterkomme de i § 3 og § 4 nævnte Bestemmelser har Bestyrelsen truffet Aftale med Bestyrelsen for det Nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg Slot om, at Samlingen, indtil anden Anvendelse overensstemmende med § 4 finder Sted, opbevares der, saaledes at Museumsbestyrelsen paatager sig at give den fornødne Adgang til Samlingen.

6.

Samlingens Bestyrelse bestaar af tre Medlemmer:

A.
Testators Søn, Godsejer Hans Bruun, er Medlem af Bestyrelsen for Livstid og Bestyrelsens Formand.
Efter hans Død skal hans Søn, naar han er fuldmyndig, overtage Hvervet, – af flere Sønner den ældste.
Saalænge der ingen fuldmyndig Mand findes i Herr Hans Bruuns nedstigende Linie, skal Bestyrelsen vælge en anden Mand af en af Testators Døtres Linier til at overtage Hvervet. Det overlades i dette Tilfælde til Bestyrelsen at træffe Valget af den, som den anser for bedst egnet til at overtage Hvervet.
Skulde ingen findes, som efter foranstaaende har Ret til at blive udnævnt, vælger Bestyrelsen frit, hvem den anser for egnet til Hvervet.

B.
Iøvrigt bestaar Bestyrelsen af Overretssagfører Chr. Hede og Inspektør ved den kgl. Mønt- og Medaillesamling Georg Galster. Som Suppleant for Overretssagfører Chr. Hede er af Testator udnævnt Overretssagfører Holger Hede, der endvidere efter hans Død skal indtræde i Bestyrelsen. Inspektør Galster og Overretssagfører Holger Hede er hver bemyndiget til at udnævne sin Suppleant og Efterfølger i Bestyrelsen. De saaledes udvalgte har ligeledes denne Ret.

Skulde det Tilfælde indtræde, at et af de under B nævnte Bestyrelsesmedlemmer udgaar af Bestyrelsen uden at have udnævnt nogen Efterfølger, vælges denne af de to andre Medlemmer af Bestyrelsen.

7.

Skulde det Tilfælde indtræffe inden 100 Aar efter Testators Død, at Stat eller Kommune paalægger Formueskat ogsaa af saadanne Effekter som dem, hvoraf Samlingen bestaar, og Skatten rammer Samlingen, eller skulde der blive foretaget en Formueskonfiskation eller paalagt anden Skat, som Bestyrelsen ligestiller hermed, da skal Samlingen snarest sælges ved offentlig Auktion, og Provenuet fordeles mellem Testators Arvinger efter de i § 8 i Testators Testamente ommeldte Forhold.

8.

Overensstemmende med Testators Testamente udredes Udgifterne ved Samlingens Anbringelse i Box, til Assurance mod Tyveri og Ildebrand etc. af A/S Maltegaardens Villakvarter. Dette Selskab kan dog til enhver Tid frigøre sig for denne Forpligtelse mod Udbetaling af 10,000 Kr., hvilket Beløb da frugtbargøres af Bestyrelsen, og hvoraf Udgifterne afholdes.

Naar Bestyrelsens Hverv er endt, udbetales Beholdningen til Testators da levende Livsarvinger efter samme Regler, som et eventuelt Provenu ved Samlingens Realisation.

9.

I Tilfælde af Samlingens Salg bemærkes følgende:

Ved Købekontrakt af 21. Oktober 1922 købte afdøde Grosserer L. E. Bruun den Grevskabet Bra-hesminde tilhørende Samling af Mønter. I Kontraktens § 3 bestemmes følgende:

»Køberen paatager sig herved den Forpligtelse, at de danske og norske Mønter, der findes i Brahesmindes Samling, men som ikke findes i den kgl. Mønt- og Medaillesamling i Type eller Hovedvariant, ikke maa afhændes eller bortskænkes af ham uden først at være tilbudt den kgl. Mønt,- og Medaillesamling til Købs. Samme Forpligtelse gælder for de øvrige Landes Mønter, der maatte findes i Brahesmindes Samling, dog at Staten for disses Vedkommende kun har Forkøbsret, hvis den paagældende Type Mønter ikke findes i den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

Naar Køberen afgaar ved Døden, har den kgl. Mønt- og Medaillesamling Ret til at købe de af Forkøbsretten omfattede Mønter, dog at Retten, – saalænge Samlingen i Henhold til de derom trufne Bestemmelser i Køberens Testamente af 17. September 1921 med Codicil af 21. Oktober 1922 bevares samlet, – først skal kunne benyttes for de Mønters Vedkommende, der omfattes af de nævnte testamentariske Bestemmelser, naar Samlingen i Henhold til disse Bestemmelser skal opløses for at bortsælges.

Den Pris, hvortil den kgl. Mønt- og Medaillesamling er berettiget til at erhverve Mønterne, fastsættes ved Vurdering af Værdien paa den Dag, Staten overtager Stykkerne, foretaget af tre Vurderingsmænd, hvoraf den kgl. Mønt- og Medaillesamling vælger den ene og Køberen – eller hvem der repræsenterer de Interesser, der knytter sig til hans Samling – den anden Vurderingsmand; disse vælger i Forening en Opmand. Kan de ikke enes herom, foreslaar hver en upartisk Sagkyndig, hvorefter det ved Lodtrækning afgøres, hvem af de foreslaaede, der skal fungere som Opmand. – Samme tre Voldgiftsmænd afgør ligeledes, hvilke Mønter der omfat-tes af Købsretten.«

Ved Grosserer L. E. Bruuns Død har den kgl. Mønt- og Medaillesamling frafaldet Udtagningsretten med Hensyn til Doubletsamlingen, mod at der i Stedet indrømmes den kgl. Mønt- og Medaillesamling Forkøbsret til de Exemplarer i Hovedsamlingen, som svarer til de Doubletexemplarer, der forefandtes.
Som Følge heraf angaar Forkøbsretten, naar Samlingen en Gang bortsælges, dels de Mønter, der direkte stammer fra Grevskabet Brahesmindes Samling, og dels de Mønter, der svarer til de bortsolgte Doubletter, hidrørende fra Grevskabet Brahesmindes Samling.

Ved den kgl. Mønt- og Medaillesamlings Overtagelse af Mønterne sker Vurderingen i Overens-stemmelse med de ovenfor citerede Bestemmelser i Købekontraktens § 3.

10.

Ved denne Fundats hæftes en Fortegnelse over Samlingen saavel af Mønter og Medailler som af numismatisk Litteratur, og der vil være at deponere et Duplicatexemplar af Fundatsen og Fortegnelsen i den kgl. Mønt- og Medaillesamling og et i det kgl. Bibliothek.

København, den 25. Maj 1925.
Hans Bruun        Chr. Hede        Georg Galster